Trường TH Ngọc Thiện 2

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5

Năm học: 2020- 2021

 

THỨ

TIẾT

LỚP 5A

LỚP 5B

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

1

HĐTN(CC)

ĐTV (lẻ)

HĐTN(CC)

ĐTV (ch)

2

T.Anh

Đạo đức (lẻ)

Toán

Đạo đức (ch)

3

Toán

Tin học(ch)

T.Anh

Tin học (lẻ)

4

Tập đọc

 

Tập đọc

 

 

 

 

 

 

 Ba

1

Thể dục

T.Anh

Toán

Mĩ thuật

2

Toán 

Âm nhạc

Thể dục

T.Anh

3

Chính tả

Mĩ thuật

Chính tả

Âm nhạc

4

LTVC 

 

LTVC 

 

 

 

 

 

 

  Tư

1

Toán

Lịch sử   

Toán

Lịch sử     

2

Kể chuyện

Thể dục

Kể chuyện

HĐTN (CĐ)

3

Tập đọc

HĐTN (CĐ)

Tập đọc

Thể dục

4

Khoa học

 

Khoa học

 

 

 

 

 

 

Năm

1

T. Anh

Địa lí  

Toán

Địa lí

2

Toán

Kĩ thuật    

T.Anh

Kĩ thuật 

3

TLV

RKNS

TLV

RKNS 

4

LTVC

 

LTVC

 

 

 

 

 

 

Sáu

1

Toán

 

Toán

 

2

TLV

SHCM

T.Anh

SHCM

3

T.Anh

 

TLV

 

4

Khoa học 

 

Khoa học

 

5

HĐTN(SH)

 

HĐTN(SH)

 

 

Trường TH Ngọc Thiện 2

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4

Năm học: 2020- 2021

 

THỨ

TIẾT

LỚP 4A

LỚP 4B

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

1

HĐTN(CC)

T. Anh

HĐTN(CC)

Thể dục

2

Toán

Âm nhạc

Toán

T. Anh

3

Tập đọc

Thể dục

Tập đọc

Âm nhạc

4

Chính tả

 

Chính tả

 

 

 

 

 

 

 Ba

1

Toán

Tin học (chẵn)

Toán

Tin học (lẻ)

2

LTVC

Đạo đức (lẻ)

LTVC

Đạo đức (ch)

3

Kể chuyện

ĐTV (lẻ)

T. Anh

ĐTV (ch)

4

T. Anh

 

Kể chuyện

 

 

 

 

 

 

  Tư

1

Toán

Lịch sử 

Toán

T. Anh 

2

Tập đọc

T. Anh

Tập đọc

Lịch sử  

3

Khoa học

HĐTN (CĐ)

T. Anh

HĐTN (CĐ)

4

T. Anh

 

Khoa học

 

 

 

 

 

 

Năm

1

Toán

 Địa

Mĩ Thuật

Địa

2

Mĩ Thuật   

Kĩ thuật   

Toán

Kĩ thuật     

3

TLV

RKNS

TLV

RKNS  

4

LTVC

 

LTVC

  

 

 

 

 

 

Sáu

1

Toán

 

Toán

 

2

TLV

 

Thể dục

 

3

Thể dục

SHCM

TLV

SHCM

4

Khoa học

 

Khoa học

 

5

HĐTN(SH)

 

HĐTN(SH)

 

 

 

Trường TH Ngọc Thiện 2

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3

Năm học: 2020 - 2021

 

         

 

 

THỨ

TIẾT

LỚP 3A

LỚP 3B

 

 

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

 

 

Hai

1

HĐTN(CC)

TNXH

HĐTN(CC)

Thể dục

 

 

2

Toán

Thủ công

Toán

Thủ công

 

 

3

Tập đọc

HĐTN (CĐ)

Tập đọc

HĐTN (CĐ) 

 

 

4

T Đ-KC

 

T Đ-KC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

1

T. Anh

TV(R)

Toán

TV(R)

 

 

2

Toán

Toán(R)

T. Anh

Toán(R)

 

 

3

Chính tả

RKNS

Chính tả

RKNS

 

 

4

Tập viết

 

Tập viết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tư

1

T. Anh

Tin học (ch)

Toán

Tin học (lẻ)

 

 

2

Toán

Đạo đức(lẻ)

T. Anh

ĐTV (ch)

 

 

3

Tập đọc

ĐTV (lẻ)

TËp ®äc

Đạo đức(ch)

 

 

4

Thể dục

 

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Năm

1

Toán

T. Anh

To¸n

Ân nhạc

 

 

2

ChÝnh t¶ 

Ân nhạc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ChÝnh t¶

T. Anh

 

 

3

Mĩ thuật

Thể dục

LTVC

T. Anh

 

 

4

T. Anh

 

Mĩ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

1

To¸n

 

To¸n

 

 

 

2

LTVC 

 

TLV

 

 

 

3

TLV

SHCM

TNXH

SHCM

 

 

4

TNXH

 

 TNXH

 

 

 

5

HĐTN(SH)

 

HĐTN(SH)

 

 

 

 

Trường TH Ngọc Thiện 2

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2

Năm học: 2020 – 2021

 

 

THỨ

TIẾT

LỚP 2A

LỚP 2B

LỚP 2C

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

1

HĐTN(CC)

Mĩ thuật 

HĐTN(CC)

Đạo đức (c)

HĐTN(CC)

Đạo đức (c)  

2

Toán

Đạo đức (c)  

Toán

Mĩ thuật 

Toán

Thủ công(l)

3

Tậpđọc

Thủ công(l)

Tậpđọc

 Thủ công (l)

Tậpđọc

Mĩ thuật 

4

Tậpđọc

TA

Tậpđọc

 

Tậpđọc

 

 

 

 

 

 

TA

 

 Ba

1

Âm nhạc

TV(R)

Toán

TV(R)

Toán

TV(R)

2

Toán

Toán(R)

Âm nhạc

Toán(R)

Kể chuyện 

Toán(R)

3

Thể dục 

RKNS

Kể chuyện

RKNS

Âm nhạc

 RKNS

4

Kể chuyện    

 

Thể dục 

 

Thể dục 

 

 

 

 

 

 

TA

 

  Tư

1

Toán

 

Toán

 

Toán

 

2

Chính tả

 

Chính tả 

 

Chính tả 

 

3

LT và câu 

 

LT và câu 

 

LT và câu 

 

4

HĐTN (CĐ)   

 

HĐTN (CĐ) 

 

HĐTN (CĐ) 

 

 

 

 

TA

 

 

 

Năm

1

Toán

Thể dục

Toán

ĐTV(lẻ).

Toán

ĐTV(lẻ).

2

TNXH

ĐTV(l).T(R)(c)

Tập đọc

TV(R)

Tập đọc

TV(Rèn- ch)

3

Tập đọc 

TV(R)

TNXH 

Thể dục T2

Tập viết

Thể dục T2

4

Tập viết

 

Tập viết

TA

TNXH

Toán (R)

 

 

 

 

 

 

  

Sáu

1

Toán

 

Toán

 

Toán

 

2

Chính tả

 

Chính tả

 

Chính tả

 

3

Tập làm văn

 

Tập làm văn

 

Tập làm văn

 

4

HĐTN(SH)

 

HĐTN(SH)

 

HĐTN(SH)

 

5

TA

 

 

 

 

 

 

 

Trường TH Ngọc Thiện 2

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1

Năm học: 2020 - 2021

 

                

 

THỨ

TIẾT

LỚP 1A

LỚP 1B

LỚP 1C

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

1

HĐTN(CC)

Tiếng Viêt

HĐTN(CC)

Tiếng Viêt

HĐTN(CC)

Tiếng Viêt

2

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

LTTH(TV)

Tiếng Việt

LTTH(TV)

Tiếng Việt

T.A

4

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ba

1

Tiếng Việt

GDTC 

Toán

HĐTN(CĐ)

TNXH

Toán  

2

Tiếng Việt

RKNS

Tiếng Việt  

GDTC

Tiếng Việt 

LTTH (T)  

3

TNXH 

T.A

Tiếng Việt  

RKNS

Tiếng Việt  

GDTC

4

Toán   

 

TNXH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Đạo đức    

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tư

1

Tiếng Việt

HĐTN(CĐ)

Đạo đức    

LTTH(T)  

NT ( MT)  

GDTC

2

Tiếng Việt

LTTH(T)

NT ( MT)    

GDTC

Toán   

LTTH(TV)

3

NT ( MT)  

GDTC

Tiếng Việt

TA

Tiếng Việt 

LTTH(T) 

4

Đạo đức 

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

1

NT ( Â.N)   

TNXH   

Tiếng Viêt

Toán  

Tiếng Viêt

TNXH   

2

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

TNXH

Tiếng Việt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

HĐTN(CĐ)  

3

Tiếng Viêt

LTTH(T)

T.A     

LTTH (T) 

NT ( Â.N)    

RKNS 

4

LTTH(TV) 

 

NT ( Â.N)    

 

LTTH(TV)   

  

 

 

 

 

 

 

  

Sáu

1

T.A    

 

Tiếng Việt 

 

Tiếng Việt 

 

2

Tiếng Viêt

 

Tiếng Viêt

 

Tiếng Viêt

 

3

Tiếng Việt   

SHCM

 LTTH (TV)     

SHCM

HĐTN(SH)

SHCM

4

HĐTN(SH)

 

HĐTN(SH)

 

T.A      

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN

Giáo viên:  Đoan  (Mĩ thuật: K1+K2 + K3+K4 + K5)

Thể dục: K4 + K5.

 

Thứ

Tiết

Buổi sáng

Buổi chiều

Lớp

Môn

Lớp

Môn

Hai

1

 

 

2A

Mĩ thuật 

2

 

 

2B

Mĩ thuật 

3

 

 

2C

Mĩ thuật 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

1

5A

Thể dục

5B

Mĩ thuật 

2

5B

Thể dục

 

 

3

2A

Thể dục

5A

Mĩ thuật 

4

2B

Thể dục

 

 

5

 

 

 

 

1

   1C

Mĩ thuật  

5A

Thể dục

 

Thể dục

 

 

 

 

 

2

   1B

Mĩ thuật    

5B

3

   1A

Mĩ thuật 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Năm

1

4B

Mĩ thuật  

2A

Thể dục

2

4A

Mĩ thuật  

2B

Thể dục

3

3A

Mĩ thuật  

2C

Thể dục

4

3B

Mĩ thuật  

 

 

5

 

 

 

 

Sáu

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN

Giáo viên:  Nguyễn Thị Diễm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Thứ

Tiết

Buổi sáng

Buổi chiều

Lớp

Môn

Lớp

Môn

Hai

1

 

 

4A

Tiếng Anh

2

5A

Tiếng Anh

4B

Tiếng Anh

3

5B

Tiếng Anh

1C

Tiếng Anh

4

 

 

2A

Tiếng Anh

 

5

2C

Tiếng Anh

 

Ba

1

3A

Tiếng Anh

5A

Tiếng Anh

2

3B

Tiếng Anh

5B

Tiếng Anh

3

4A

Tiếng Anh

1A

Tiếng Anh

4

4B

Tiếng Anh

 

 

5

2C

Tiếng Anh

 

 

1

3A

Tiếng Anh

4A

Tiếng Anh

2

3B

Tiếng Anh

4B

Tiếng Anh

3

4A

Tiếng Anh

1B

Tiếng Anh

4

4B

Tiếng Anh

 

 

5

2B

Tiếng Anh

 

 

Năm

1

5A

Tiếng Anh

3A

Tiếng Anh

2

5B

Tiếng Anh

3B

Tiếng Anh

3

1B

Tiếng Anh

3B

Tiếng Anh

4

3A

Tiếng Anh

2B

Tiếng Anh

5

 

 

 

 

Sáu

1

1A

Tiếng Anh

 

 

2

5B

Tiếng Anh

 

3

5A

Tiếng Anh

 

4

1C

Tiếng Anh

 

5

2A

Tiếng Anh

 

         

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN

Giáo viên: Lưu Lê Dung  (Âm nhạc: K1+K2+K3+K5)

Thể dục:  

 

Thứ

Tiết

Buổi sáng

Buổi chiều

Lớp

Môn

Lớp

Môn

Hai

1

 

 

3B

Thể dục

2

 

 

4A

Âm nhạc

3

 

 

4B

Âm nhạc

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

1

2A

Âm nhạc

 

 

2

2B

Âm nhạc

5A

Âm nhạc

3

2C

Âm nhạc

5B

Âm nhạc

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

3A, 3B

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

Năm

1

1A

Âm nhạc

3B

Âm nhạc 

2

 

 

3A

Âm nhạc

3

1B

Âm nhạc

3A

Thể dục 

4

1C

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

1

 

 

 

SHCM

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN

Giáo viên:  Đồng Văn Bình

 

Thứ

Tiết

Buổi sáng

Buổi chiều

Lớp

Môn

Lớp

Môn

Hai

1

5B

 

4A

Thể dục

2

Toán

4B

Thể dục

3

 

 

 

4

Tập đọc

 

 

 

 

 

Ba

1

 

 

1A

GDTC

2

 

 

1B

GDTC

3

 

 

 1C

GDTC

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3B

 

 

 

 

1C

1B

1A

 

 

 

GDTC

2

Toán

GDTC

3

Tập đọc

GDTC

4

 

 

 

 

 

Năm

1

2A

2B

2C

 

 

 

2

TN&XH

 

 

3

TN&XH

 

 

4

TN&XH

 

 

 

 

 

 

Sáu

1

 

 

 

SHCM

2

4A

Thể dục

 

3

4B

Thể dục

 

4

 

 

 

 

 

 

 

         

   

THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN

Giáo viên:  Nguyễn Văn Hoàn

Thứ

Tiết

Buổi chiều

Lớp

Môn

Lớp

Môn

Hai

1

 

 

5A

Tin ( Tuần chẵn)

2

 

 

 

 

3

 

 

5B

Tin ( Tuần lẻ )

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

1

 

 

4A

Tin ( Tuần chẵn)

2

 

 

 

 

3

 

 

4B

Tin ( Tuần lẻ )

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3A

Tin ( Tuần chẵn)

2

 

 

 

 

3

 

 

3B

Tin ( Tuần lẻ )

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN

Giáo viên: Đ/C Hoàng Thị Ánh Tuyết

 

Thứ

Tiết

Buổi sáng                                          Buổi chiều

Lớp

Môn

Lớp

Môn

Hai

1

2C

 

1A

Tiếng Viêt

2

Toán

Tiếng Việt

3

Tậpđọc

LTTH(TV)

4

Tậpđọc

 

 

 

 

Ba

1

3B

 

3A

TV(R)

2

Toán

Toán(R)

3

Chính tả

 

4

Tập viết

 

 

 

 

 

1

2A

Toán

5A

Lịch sử   

2

Chính tả

 

3

LT và câu 

HĐTN (CĐ)

4

HĐTN (CĐ)   

 

 

 

 

Năm

1

2B

Toán

5B

Địa lí  

2

Tập đọc

Kĩ thuật    

3

TNXH 

 

4

Tập viết

 

 

 

 

Sáu

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN

Giáo viên: Đ/C Bùi Lương Thiện

 

Thứ

Tiết

Buổi sáng                                          Buổi chiều

Lớp

Môn

Lớp

Môn

Hai

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Ba

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

Năm

1

 

 

 

Toán  

2

 

 

3

 

LTTH (T) 

4

 

 

 

 

 

Sáu

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN

Giáo viên: Đ/C Nguyễn Thế Kỳ

 

Thứ

Tiết

Buổi chiều

Lớp

Môn

Lớp

Môn

Hai

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Ba

1

 

 

1C

Toán  

2

 

1C

LTTH (T)  

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 Năm

1

 

 

1A

1A

 

 

2

 

  Toán

3

 

 LTTH (T)

4

 

 

 

 

 

Sáu

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4