Trường TH Ngọc Thiện 2

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5

Năm học: 2021- 2022

 

THỨ

TIẾT

LỚP 5A

LỚP 5B

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

1

HĐTN(CC)

Đạo đức (lẻ)

HĐTN(CC)

ĐTV (ch)

2

T.Anh

ĐTV (lẻ) 

Toán

Đạo đức (ch)

3

Toán

 

T.Anh

Tin học (lẻ)

4

Tập đọc

 

Tập đọc

 

 

 

 

 

 

 Ba

1

Thể dục

T.Anh

Toán

Mĩ thuật

2

Toán 

Âm nhạc

Địa lí 

T.Anh

3

Chính tả

Mĩ thuật

Chính tả

Âm nhạc

4

LTVC 

 

LTVC 

 

 

 

 

 

 

  Tư

1

Toán

Thể dục

Toán

Lịch sử     

2

Kể chuyện

Lịch sử     

Kể chuyện

Thể dục

3

Tập đọc

RKNS 

Tập đọc

 Kĩ thuật   

4

Khoa học

 

Khoa học

 

 

 

 

 

 

Năm

1

T. Anh

Địa lí 

Toán

HĐTN (CĐ)   

2

Toán

Kĩ thuật    

T.Anh

RKNS 

3

TLV

HĐTN (CĐ)   

TLV

Thể dục 

4

LTVC

 

LTVC

 

 

 

 

 

 

Sáu

1

Toán

 

Toán

 

2

TLV

Tin học(ch) 

T.Anh

SHCM

3

T.Anh

 

TLV

 

4

Khoa học 

 

Khoa học

 

5

HĐTN(SH)

 

HĐTN(SH)

 

Trường TH Ngọc Thiện 2

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4

Năm học: 2021- 2022

 

THỨ

TIẾT

LỚP 4A

LỚP 4B

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

1

HĐTN(CC)

T. Anh

HĐTN(CC)

Âm nhạc

2

Toán

Âm nhạc

Toán

T. Anh

3

Tập đọc

Thể dục

Tập đọc

Thể dục

4

Chính tả

 

Chính tả

 

 

 

 

 

 

 Ba

1

Toán

Đạo đức (lẻ)

Toán

Tin học (lẻ)

2

LTVC

ĐTV (lẻ)

LTVC

Đạo đức (ch)

3

Kể chuyện

 

T. Anh

ĐTV (ch)

4

T. Anh

 

Kể chuyện

 

 

 

 

 

 

  Tư

1

Toán

Lịch sử 

Toán

T. Anh 

2

Tập đọc

T. Anh

Tập đọc

Lịch sử  

3

Khoa học

Kĩ thuật     

T. Anh

HĐTN (CĐ)

4

T. Anh

 

Khoa học

 

 

 

 

 

 

Năm

1

Toán 

 Địa

Toán 

Địa

2

TLV

HĐTN (CĐ)

TLV 

Kĩ thuật     

3

Mĩ Thuật  

RKNS

LTVC 

RKNS  

4

LTVC

 

Mĩ Thuật   

  

 

 

 

 

 

Sáu

1

Toán

 

Toán

 

2

TLV

Tin học (chẵn)

Thể dục

SHCM

3

Thể dục

 

TLV

 

4

Khoa học

 

Khoa học

 

5

HĐTN(SH)

 

HĐTN(SH)

 

 

 

Trường TH Ngọc Thiện 2

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3

Năm học: 2021 – 2022

 

THỨ

TIẾT

LỚP 3A

LỚP 3B

LỚP 3C

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

1

HĐTN(CC)

Toán (R)

HĐTN(CC)

Thủ công

HĐTN(CC)

Thủ công

2

Toán

TV (R)

Toán

HĐTN (CĐ)

Toán

HĐTN (CĐ)

3

Tập đọc

TNXH

Tập đọc

RKNS

Tập đọc

RKNS

4

T Đ-KC

 

T Đ-KC

 

T Đ-KC

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ba

1

T. Anh

Tin học (ch)

Toán

Toán (R)

Toán

Đạo đức(ch)

2

Toán 

Đạo đức(lẻ)

T. Anh

TV (R)

Chính tả  

TV (R)

3

Chính tả 

ĐTV (lẻ)

Chính tả 

TNXH

Tập viết  

ĐTV (ch)

4

Tập viết 

 

Tập viết

 

TNXH

 

5

 

 

 

 

 

 

  Tư

1

Toán 

Thủ công

T. Anh

Tin học (lẻ)

Thể dục   

Tin học (ch)  

2

T. Anh

HĐTN (CĐ)

Toán 

ĐTV (ch)

Toán

 

3

Tập đọc

RKNS

Thể dục  

Đạo đức(ch)

Tập đọc  

 

4

Thể dục 

 

Tập đọc

 

Ân nhạc 

 

 

 

 

 

 

 

   

Năm

1

Mĩ thuật 

T. Anh

Toán

Ân nhạc

Toán

Mĩ thuật  

2

Toán

Ân nhạc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Mĩ thuật

T. Anh

Chính tả

Thể dục 

3

T. Anh

Thể dục

Chính tả

T. Anh

LTVC 

TNXH 

4

Chính tả

 

TNXH

 

T. Anh

 

 

 

 

 

 

T. Anh

 

Sáu

1

Toán

 

Toán

 

Toán

 

2

LTVC 

 

LTVC

 

TLV

 

3

TLV

SHCM

TLV

SHCM

HĐTN(SH)

SHCM

4

TNXH

 

Thể dục

 

T. Anh

 

5

HĐTN(SH

 

HĐTN(SH)

 

T. Anh

 

 

 

Trường TH Ngọc Thiện 2

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2

Năm học: 2021 - 2022

 

THỨ

TIẾT

LỚP 2A

LỚP 2B

LỚP 2C

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

1

HĐTN(CC)

NT (MT )

HĐTN(CC)

Thể dục   

HĐTN(CC)

NT (Â.N) 

2

Toán

Thể dục   

Toán

NT (Â.N) 

Toán

NT (MT )

3

Tiếng Việt

NT (Â.N)

Tiếng Việt

TA

Tiếng Việt 

Thể dục   

4

Tiếng Việt

TA

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

 TA

 

 Ba

1

Toán 

Đạo đức    

Toán

Đạo đức    

Toán

LTTH(T) 

2

Tiếng Việt 

LTTH(T)

Tiếng Việt 

LTTH(T)

Tiếng Việt 

LTTH(TV)  

3

Tiếng Việt

RKNS

Tiếng Việt

NT (MT )

Tiếng Việt

LTTH(TV)  

4

TNXH      

 

TNXH

 

TNXH

TA

5

TA

 

 

 

 

 

  Tư

1

Thể dục   

LTTH(T) 

Toán

LTTH(TV) 

Tiếng Việt

Đạo đức    

2

Toán 

LTTH(TV)   

Thể dục   

HĐTN (CĐ)  

Tiếng Việt

LTTH(T)

3

Tiếng Việt

LTTH(TV)  

Tiếng Việt

ĐTV(L)LTV(ch) 

Thể dục    

LTTH(TV)    

4

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

RKNS 

Toán

 

5

 

 

 

 

 

 

Năm

1

Toán

ĐTV(L)LTV(ch)

Toán

LTTH(TV) 

Toán

HĐTN (CĐ)  

2

Tiếng Việt 

LTTH(TV)   

Tiếng Việt 

LTTH(TV)  

Tiếng Việt

ĐTV(L)LTV(ch)

3

Tiếng Việt

HĐTN (CĐ)

Tiếng Việt

LTTH(T) 

Tiếng Việt

RKNS

4

TNXH 

 

TNXH 

TA

TNXH

 

 

 

 

 

 

 

  

Sáu

1

Toán

 

Toán

 

Toán

 

2

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt   

 

Tiếng Việt 

 

3

Tiếng Việt

SHCM

Tiếng Việt

SHCM

Tiếng Việt  

SHCM  

4

HĐTN(SH)

 

HĐTN(SH) 

 

HĐTN(SH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường TH Ngọc Thiện 2

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1

Năm học: 2021- 2022

THỨ

TIẾT

LỚP 1A

LỚP 1B

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

1

HĐTN(CC)

Tiếng Viêt

HĐTN(CC)

Toán 

2

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt 

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

LTTH(T)

Tiếng Việt

Tiếng Việt 

4

Tiếng Việt

 

T.A    

 

 

 

 

 

 

 Ba

1

Tiếng Việt   

LTTH(T)  

Tiếng Việt  

NT ( Â.N)     

2

Tiếng Việt

HĐTN(CĐ)   

Tiếng Việt  

GDTC

3

TNXH  

LTTH(TV)   

TNXH 

TA

4

Đạo đức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 RKNS

Đạo đức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

  Tư

1

Toán 

NT ( Â.N)      

Toán

LTTH(T)       

2

NT ( MT)       

GDTC

Tiếng Việt  

LTTH(TV)    

3

Tiếng Việt 

T.A  

Tiếng Việt 

HĐTN(CĐ)     

4

Tiếng Việt  

 

TNXH

RKNS

 

 

 

 

 

Năm

1

Toán  

LTTH(TV)  

Tiếng Viêt

LTTH(T)    

2

Tiếng Việt

LTTH(TV)  

Tiếng Việt

LTTH(TV)  

3

Tiếng Viêt  

TNXH

GDTC

LTTH(TV)   

4

GDTC 

 

Toán

 

 

 

 

 

 

Sáu

1

T.A   

 

 NT ( MT)        

 

2

 Tiếng Việt   

 

Tiếng Việt

 

3

Tiếng Việt  

SHCM

Tiếng Việt  

SHCM

4

HĐTN(SH)  

 

HĐTN(SH) 

 

5