Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021

  Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung cao triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, ngày 08 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Chỉ thị chỉ chỉ đạo ngành Giáo dục, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021.

  Các mục tiêu quan trọng trong năm học 2020-2021

  Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch năm học 2020-2021. Duy trì kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, y tế trường học cho giáo viên và học sinh, sinh viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững; duy trì vững chắc chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

  Rà soát các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025 phù hợp với địa phương.

  Tiếp tục chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” với quyết tâm “khó khăn gấp đôi thì nỗ lực gấp ba” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Vừa duy trì kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học, vừa tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các giải pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học; xây dựng ý thức tự phòng dịch Covid-19, thói quen và cách ứng xử mới trong trạng thái sống chung an toàn với dịch Covid-19, bảo đảm xây dựng môi trường giáo dục an toàn.

  Đối với Giáo dục mầm non: Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. Quản lý chặt chẽ cơ sở mầm non tư thục.

  Đối với giáo dục phổ thông: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo đúng lộ trình; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022. Nâng cao chất lượng các kỳ thi, kiểm tra, đánh giá, đặc biệt là kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và thi tốt nghiệp THPT. Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông.

  Đối với giáo dục thường xuyên: Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX-NN,TH tỉnh; tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du dọc, kỹ năng sống, tin học, đào tạo từ xa.

  Các nhiệm vụ chủ yếu

  Với chủ đề năm học “Kỷ cương - Nền nếp; Chủ động - Sáng tạo; Chất lượng - Hiệu quả”, Chủ tịch UBND tỉnh định hướng 09 nhiệm vụ chủ yếu gồm:

  1. Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục hợp lý.

  2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

  3. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên.

  4. Nâng cao chất lượng dạy, học Tiếng Anh.

  5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

  6. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục.

  7. Chủ động hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

  8. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục.

  9. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

  Các giải pháp chính

  Chỉ thị đề ra 05 nhóm giải pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học như:

  Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; tích cực và chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học và giai đoạn 2020-2025 phù hợp với thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý và cơ chế thuận lợi để phát triển giáo dục trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tăng cường kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu.

  Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện tốt các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý các cấp. Thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý đúng quy định. Kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề nóng, phức tạp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực giáo dục theo quy định hiện hành; tiếp tục chuẩn hóa quy trình hoạt động thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục; tập trung giải quyết dứt điểm những sai phạm và các hiện tượng tiêu cực gây bức xúc xã hội.

  Phân bổ, quản lý sử dụng kinh phí chi thường xuyên hằng năm bảo đảm hiệu quả; bố trí đủ kinh phí để thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án đã được phê duyệt, đặc biệt là kinh phí triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; lồng ghép kinh phí các chương trình mục tiêu, dự án, ngân sách để tăng hiệu quả đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Thực hiện công tác xã hội hóa theo đúng quy định, trong đó các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của cá nhân, tổ chức tài trợ, đóng góp, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo.

  Tiếp tục đổi mới công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học. Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đẩy mạnh kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục làm cơ sở để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; 100% các đơn vị thực hiện tự đánh giá theo quy định kiểm định chất lượng giáo dục.

  Xây dựng mạng lưới cán bộ truyền thông và tập huấn công tác truyền thông cho cán bộ quản lý các cấp. Thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm giúp dư luận xã hội hiểu rõ những chủ trương đổi mới, những nỗ lực của Ngành, tăng cường phản biện từ xã hội, từ đó kịp thời điều chỉnh trong công tác quản lý, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận của dư luận xã hội, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển giáo dục vào đào tạo.

  Để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học; phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tích cực tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn. UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp với các ngành chức năng huy động nguồn lực đầu tư, quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

  Năm học 2020-2021 đã chính thức bắt đầu với những thuận lợi và không ít khó khăn, thử thách đòi hỏi sự quyết tâm cao của toàn ngành giáo dục, của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh toàn tỉnh trong nỗ lực chung, tin chắc ngành giáo dục sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động theo hướng thực chất và bền vững, duy trì vững chắc chất lượng giáo dục mũi nhọn và tiếp tục khẳng định vị trí trong nhóm các tỉnh dẫn đầu toàn quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm học mới, giai đoạn mới.

                                                                                                                                    [Admin]
Bài viết liên quan