UBND huyện Tân Yên ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025

Thực hiện 26/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025, vừa qua, UBND huyện Tân Yên đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường.
Chương trình xác định 05 nhóm nội dung và 06 nhóm giải pháp về chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh; giáo dục thể chất và hoạt động thể thao học đường. Tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giám sát, báo cáo; tuyên truyền, giáo dục sức khỏe học đường trong trường học.
Theo Kế hoạch, UBND huyện Tân Yên đề ra các nội dung, chỉ tiêu cụ thể trong hoạt động chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khỏe học sinh; hoạt động giáo dục thể chất, thể thao trong trường học; tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý trong trường học; hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe học đường trong trường học và ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo, thống kê và chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khỏe học sinh.

UBND huyện Tân Yên cũng đề ra 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính trong đó tập trung vào việc rà soát, nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm các điều kiện để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học; tăng cường đổi mới môn học giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng cá thể hóa để nâng cao sức khỏe cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Chương trình; tăng cường công tác truyền thông, giáo dục và vận động xã hội và huy động, tranh thủ sự ủng hộ, tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong cộng đồng trong việc tổ chức thực hiện Chương trình. Thực hiện lồng ghép phù hợp với các chương trình, đề án liên quan đến bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong đó Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban, địa phương, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tổ chức việc thực hiện Kế hoạch và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch với UBND huyện.
Nội dung Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 14/2/2022 xem TẠI ĐÂY và Hướng dẫn số 73/HD-GDĐT ngày 22/2/2022 xem TẠI ĐÂY.
                                                                                                                 [Admin]