KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2015-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN YÊN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THIỆN 2                             Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

               Số: 54/KH-THNT2                                                                 Ngọc Thiện, ngày 11 tháng 09 năm 2015

KẾ HOẠCH

Phát triển giáo dục đào tạo 5 năm 2015-2020

 

         Căn cứ chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 8/8/2014 của ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT, đáp ứng CNH HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế;

       Căn cứ CV số 991/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/9/2014 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT giai đoạn 2015-2020;

       Căn cứ CV số 251/GD&ĐT ngày 15/9/2014 về việc xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT 5 năm 2015-2020;

       Căn cứ tình hình cụ thể của nhà trường, trường TH Ngọc Thiện 2 xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT giai đoạn 2015-2020 như sau:

  1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục 5 năm

2011-2015;

Giai đoạn 2011-2015, năm học 2014-2015 là năm học cuối cùng quán triệt nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI. Tiếp tục thực hiện luật giáo dục năm 2005 và các nhiệm vụ đã đề ra. Trường Tiểu học Ngọc Thiện 2 tiếp tục thực hiện nghị quyết số 40, 41/2000/QH10 và cuộc vận động “Hai không” do Bộ Giáo Dục phát động, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học tự sáng tạo” Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” và thực hiện nghiêm túc chủ đề của năm học “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”

Giai đoạn 2011-2015 Trường Tiểu học Ngọc Thiện 2 đã và đang thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

     1. Tiếp tục học tập, quán triệt nghị quyết đại hội của Đảng đến tất cả cán bộ giáo viên trong toàn trường, tăng cường công tác giáo dục chính trị để nâng cao nhận thức và hiệu quả trong giáo dục.

       2. Triển khai đổi mới công tác quản lý GD nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu làm chuyển biến rõ nét kỷ cương nề nếp chất lượng giáo dục toàn diện.

       3. Huy động 100% học sinh ra lớp, không có HS bỏ học. Phấn đấu đạt PCGDĐĐT MĐ 2 vào tháng 10/2014, hồ sơ phổ cập chính xác . Duy trì công tác tuyển sinh, huy động 100% số trẻ trong độ tuổi đến trường. Tổ chức nhiều phong trào nhằm hạn chế học sinh bỏ học, khuyến khích học sinh đến trường.

4. Tập trung xây dựng trường học chất lượng, lớp học hiệu quả, duy trì sĩ số học sinh/ lớp theo kế hoạch đã đề ra, tu sửa cơ sở vật chất và sáng tạo đồ dùng dạy học. Nhà trường được xây thêm 10 phòng học kiên cố, 3 phòng cấp 4 đã đáp ứng yêu cầu dạy học. Xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực”.

5. Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, dự giờ thăm lớp, đảm bảo thực hiện kỉ cương, nề nếp dạy học. Đẩy mạnh cuộc vận động “hai không” với bốn nội dung trong toàn trường. Chất lượng HS giỏi mỗi năm một tăng.

6. Phối hợp chặt chẽ với các gia đình và các đoàn thể trong xã, cùng với Đảng uỷ, Uỷ ban và cộng đồng cùng tham gia công tác xã hội hoá giáo dục. Huy động ủng hộ 1 phòng vi tính trị giá 50 triệu đồng, UBND huyện cấp 90 bộ bàn ghế và 1 máy pluchesto trị giá 120 triệu đồng,  XD 2 nhà xe 1 nhà Thư viện trị giá 300 triệu đồng , huy động nhân dân đóng góp XD Cổng trường , tường rào  trị giá 60 triệu đồng, dự án SEQAS XD mới 2 công trình vệ sinh mới trị giá 336 triệu đồng,

7. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các chế dộ chính sách đối với CBGV và chế độ NĐ 49 cho học sinh.

8. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và kỉ luật đối với giáo viên và học sinh trong toàn trường. Luôn có chính sách thưởng kịp thời cho GVG, HSG xứng đáng.

       9. Giai đoạn 2011-2015 nhà trường  phấn đấu tăng thứ hạng đạt Trường tiên tiến

     10. Đề xuất, kiến nghị:

Nhân sự:

Đề nghị phòng GD bổ xung thêm 03 GV văn hoá, 01 GV chuyên TD, 01 GV Tin và 01 Bảo vệ.

Thiết bị:

Đề nghị Phòng GD cấp cho nhà trường 05 máy vi tính phục vụ cho công tác công tác giảng dạy.

Cơ sở vật chất:

Đề nghị Phòng GD, UBND huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình nhà công vụ cho giáo viên.

II. Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục 5 năm 2015-2020

1. Mục tiêu chung:

1. Tiếp tục học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng đến tất cả cán bộ giáo

viên trong toàn trường, tăng cường công tác giáo dục chính trị để nâng cao

nhận thức và hiệu quả trong giáo dục. Thực hiện tốt chỉ thị 29 của Bộ GD về đổi mới căn bản và toàn diện nền GD.

2. Duy trì công tác tuyển sinh, huy động 100% số trẻ trong độ tuổi đến trường. Duy trì công tác phổ cập GDTHĐĐT. Huy động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường.

3. Tập trung xây dựng trường học chất lượng, lớp học hiệu quả, duy trì sĩ số học sinh/ lớp theo kế hoạch đã đề ra, tu sửa cơ sở vật chất và sáng tạo đồ dùng dạy học. Xây mới 1 phòng học lớn (nhà đa năng) 300 triệu. Xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực” có hiệu quả theo đúng kế hoạch đã đặt ra trong giai đoạn 2015-2020 của nhà trường.

4. Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, dự giờ thăm lớp, đảm bảo thực hiện dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong dạy và học. Đẩy mạnh cuộc vận động “hai không” với bốn nội dung trong toàn trường. Cụ thể hoá nội dung “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng”

5. Phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân và các đoàn thể trong xã, gia đình, cộng đồng nhân dân cùng tham gia công tác xã hội hoá giáo dục.

6. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và kỉ luật đối với giáo viên và học sinh trong toàn trường.

7. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chế độ chính sách đối với GV và học sinh.

8. Phát động các đợt thi đua thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn như 20/11, 22/12, 26/3, 19/5 ...

2. Mục tiêu cụ thể:

        1. Sĩ số và số lớp

2. Về công tác tuyển sinh đầu cấp:

Tỉ lệ huy động học sinh đầu cấp: Đạt 100%  (Tỉ lệ học sinh/ dân số trong độ tuổi 6 tuổi)

3. Công tác phổ cập giáo dục:

Nhà trường tiếp tục phấn đấu duy trì công tác phổ cập giáo dục

THĐĐT. Duy trì tỉ lệ biết chữ trên địa bàn, giữ vững tính ổn về công tác phổ cập XMC và phổ cập GDTHĐĐT MĐ2.

4. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia:

Nhà trường dự kiến xây dựng dự thảo phấn đấu đến năm 2018 trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Hiện tại cơ bản về phòng hoc và các phòng chức năng tạm ổn định.

Về chất lượng giáo dục nhà trường luôn xác định là nhiệm vụ trọng tâm số 1 và trong những năm gần đây nhà trường luôn đảm bảo về chỉ tiêu, chất lượng giáo dục và luôn có học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

Công tác XHHGD nhà trường cũng đã và đang thực hiện tốt, luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp lãnh đạo và nhân dân, phụ huynh học sinh trong địa bàn.

Về biên chế nhân sự nhà trường còn gặp khó khăn. Thiếu về biên chế đứng lớp cho dạy 2 buổi/ngày.

5. Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên:

5.1. Tổ chức biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Năm học 2016 – 2017 nhà trường có tổng số 28 cán bộ, giáo viên và

nhân viên.

Trong đó: Ban giám hiệu:      02.

Giáo viên đứng lớp:     18.

Giáo viên chuyên:      04

Kế toán:   01.

Bảo vệ:   01.

PT thư viện: 01.

Y tế: 01.

 

6. Về cơ sở vật chất và ngân sách:

6.1. Cơ sở vật chất:

- Năm học 2017 - 2018 nhà trường có 10 phòng học kiên cố hoá và 05 phòng học cấp 4 với 200 bộ bàn ghế học sinh và 25. Bên cạnh đó nhà trường cũng có đủ hệ thống phòng Thiết bị, thư viện đọc cho GV và học sinh. Phòng hội đồng và các phòng chức năng.

- Đồ dùng thiết bị dạy học của nhà trường thường xuyên được sử dụng phục vụ cho giảng dạy. Ngoài ra nhà trường còn khuyến khích cán bộ giáo viên sáng tạo đồ dùng phục vụ cho dạy học.

6.2. Ngân sách, chế độ cho CBGV và học sinh:

- Đối với chế độ lương và phụ cấp cho CBGV nhà trường luôn thực hiện đảm bảo, kịp thời và đầy đủ theo đúng quy định.

- Kịp thời làm chế độ hỗ trợ kinh phí học tập cho HS hàng năm theo nghị định 49 của chính phủ.

7. Chất lượng giáo dục giai đoạn 2015-2020:

- Đối với học sinh:

Cấp tỉnh mỗi năm đạt từ 2-3 em

Cấp huyện mỗi năm đạt 8-10 giải các loại

- Đối với giáo viên.

Số giáo viên giỏi cấp tỉnh: 3

Số giáo viên huyện: 8

Công tác soạn giảng, chuẩn bị đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo đạt: 100%

Tham gia công tác đoàn thể trong nhà trường: 100%.

III. Một số giải pháp chính

+ Nâng cao công tác bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, tiếp tục phát động, quán triệt thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chị Minh”. Quán triệt thực hiện chỉ thi số 40 về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”. Nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

+ Theo dõi, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho anh, chị em có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

+ Thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sánh pháp luật của Đảng và

nhà nước, chỉ thị và nhiệm vụ năm học của ngành giáo dục.

+ Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua các

hoạt động học các lớp bồi dưỡng CM, nhà trường tổ chức các tiết thao giảng, chuyên đề, ngoại khoá...

+ Tăng cường công tác chỉ đạo đảm bảo chất lượng của đội ngũ giáo

viên và chất lượng học sinh cương quyết không để học sinh ngồi nhầm lớp.

+ Làm tốt công tác tuyển sinh, đảm bảo huy động 100% số trẻ em trong độ tuổi tới trường. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để năm học mới giai đoạn 2015-2020 được đảm bảo thuận lợi nhất, đủ các phòng chức năng và phòng học cho 1 ca với tổng số 15 phòng học.

+ Tăng cường hoạt động chuyên môn bằng nhiều hình thức, nhiều hoạt động thiết thực. Kiên quyết sử lí đối với những giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, ý thức kỷ luật kém, vi phạm đạo đức nhà giáo.

+ Tích cực triển khai hiệu quả cuộc vận động (Hai không), nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh.

Các năm học phấn đấu đạt trường tiên tiến cấp huyện.

Bài viết liên quan