QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT TÂN YÊN

TRƯỜNG TH NGỌC THIỆN 2

Số:    /-THNT2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngọc Thiện, ngày 4 tháng 5 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục  sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THIỆN 2

 

Căn cứ Thông tư 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019, Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020, Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2020  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang;

Xét đề xuất của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 Trường Tiểu học Ngọc Thiện 2  sử dụng  năm học 2020-2021 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận chuyên môn, Tổ chuyên môn tổ 1 + 2 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Phòng GD&ĐT Tân Yên (để b/cáo);

- Như Điều 3 (để t/hiện).

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Bùi Lương Thiện

Bài viết liên quan