TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THIỆN 2

TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THIỆN 2

                                                                    Tác giả bài viết:  Dương Thị Hạnh

                                                                    GV Trường Tiểu học Ngọc Thiện 2

 

          Bắt đầu từ năm học 2020-2021 sẽ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới - Còn gọi chương trình giáo dục phổ thông 2018 ( thay sách), để PHHS hiểu rõ hơn về chương trình giáo dục phổ thông 2018, Trường Tiểu học Ngọc Thiện 2 xin thông tin tóm tắt về triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 như sau:

 Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT.

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG:

Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hoá mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.

Chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

Chương trình giáo dục trung học cơ sở giúp học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học, tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh tri thức và kĩ năng nền tảng, có những hiểu biết ban đầu về các ngành nghề và có ý thức hướng nghiệp để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.

Chương trình giáo dục trung học phổ thông giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới.

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC

1. Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu sau: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

2. Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi sau:

a) Những năng lực chung được hình thành, phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo;

b) Những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất.

Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu của học sinh.

3. Những yêu cầu cần đạt cụ thể về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi được quy định tại Mục IX Chương trình tổng thể và tại các chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

Phụ huynh lắng nghe chương trình GDPT mới

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 Ở TIỂU HỌC:

   Chương trình 2018 bao gồm quy định chương trình tổng thể, quy định chương trình môn học và hoạt động giáo dục của Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông. Trong đó, đối với cấp Tiểu học có một số nội dung cốt lõi sau:

a) Môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc trong chương trình mới.

( gồm 10 môn học và 01 hoạt động)

   - Gồm: 1.Tiếng Việt;  2. Toán;  3. Đạo đức; 4. Ngoại ngữ 1 (Lớp 3,4,5);  5. Tự nhiên và xã hội (Lớp 1,2,3);  6. Lịch sử và Địa lí (Lớp 4, 5);  7. Khoa học (Lớp 4, 5);  8. Tin học và Công nghệ (Lớp 3, 4, 5);  9. Giáo dục thể chất; 10. Nghệ thuật (Âm nhạc và Mĩ Thuật) và Hoạt động trải nghiệm (trong đó có tích hợp nội dung giáo dục của địa phương).

   - Nội dung môn học Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần (mô-đun); nội dung Hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.  

b) Các môn học tự chọn (dạy ở những nơi có đủ điều kiện dạy học và phụ huynh học sinh có nguyện vọng)

   Tiếng dân tộc thiểu số (dạy từ lớp 1 đến lớp 5); Ngoại ngữ 1 (dạy ở lớp 1, 2).

c) Nhận xét chung

    So với Chương trình hiện hành, Chương trình 2018 có ít môn học hơn do thực hiện chủ trương tích hợp cao ở các lớp dưới. Tuy nhiên, trong Chương trình 2018 có thêm 2 môn học mới là Ngoại ngữ 1; Tin học và Công nghệ. Đối. Chương trình 2018 là chương trình học 2 buổi/ngày, do đó số tiết học trong một năm học đều tăng lên, cụ thể: 

   - Lớp 1, 2 có: 07 môn học và 01 hoạt động bắt buộc, số tiết bình quân trên tuần là 25 (chưa tính môn tự chọn). (Chương trình hiện hành có 10 môn và 23 tiết trên tuần).

   - Lớp 3 có: 08 nôn học và 01 hoạt động bắt buộc, số tiết bình quân trên tuần là 28 tiết (Chương trình hiện hành có 10 môn và 24 tiết trên tuần)

   - Lớp 4, 5 có: 10 môn học và 01 hoạt động bắt buộc, số tiết bình quân trên tuần là 30 tiết. (Chương trình hiện hành có 11 môn, và 26 tiết trên tuần )

IV. LỘ TRÌNH THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018:

- Năm học 2020-2021: Thực hiện chương trình mới đối với lớp 1.

- Năm học 2021-2022: Thực hiện chương trình mới đối với lớp 2 và lớp 6.

- Năm học 2022-2023: Thực hiện chương trình mới đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

- Năm học 2023-2024: Thực hiện chương trình mới đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

- Năm học 2024-2025: Thực hiện chương trình mới đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

3. Về sách giáo khoa:

    - Chương trình GDPT 2018 thực hiện theo hướng: 01 chương trình và nhiều bộ sách. Các bộ sách giáo khoa sử dụng là các bộ sách phải được Bộ GD&ĐT phê duyệt

   - Nhà trường trực tiếp lựa chọn sách giáo khoa theo các tiêu chí được Bộ giáo dục, Sở giáo dục ban hành trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và nhà trường( việc lựa chọn sách xong trong tháng 3/2020) . Việc lựa chọn SGK thực hiện  theo thông tư 01/2020/TT-BGD ĐT.

- Sau khi các địa phương hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 (trước khai giảng năm học mới 06 tháng, tức tháng 3 năm 2020) các NXB có SGK lớp 1 được các địa phương lựa chọn tiến hành phối hợp tập huấn sử dụng SGK cho tất cả các giáo viên được phân công giảng dạy lớp 1 năm học 2020-2021, việc tổ chức tập huấn phải hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2020 (theo Công văn số 4960/BGDĐT-GDTH ngày 31/10/2019).

- Việc in, phát hành sách SGK lớp 1 phải được tiến hành đảm bảo đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng in ấn, đặc biệt là kịp thời về tiến độ để các nhà trường, giáo viên và học sinh kịp thời trang bị cho năm học mới.

Cô giáo Dương Thị Hạnh giới thiệu sách giáo khoa mới

4. Về đội ngũ giáo viên:

    - Phân công đội ngũ  Gv dạy lớp 1 năm học 2020-2021 ổn định như năm học trước, đảm bảo tối thiểu 01 giáo viên văn hóa/lớp.

   - Đội ngũ GV dạy lớp 1 được tham gia các lớp tập huấn về dạy học theo chương trình mới, theo sách giáo khoa mới.

5. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

    - Đảm bảo đủ mối lớp /phòng học để học sinh được học 2 buổi/ngày, mỗi phòng học có 01 ti vi và trang thiết bị dạy học, bàn ghế HS, tủ giá…

   - Nhà trường có 1 phòng ngoại ngữ, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

    - Về thiết bị dạy học: Tiến hành rà soát thiết bị dạy học hiện có, đối chiếu với Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 khi triển khai chương trình GDPT 2018 để có kế hoạch mua bổ sung.( Xong trong tháng 8/2020)

Trên đây là giới thiệu các nét cơ bản về chương trình giáo dục phổ thông 2018, lộ trình thực hiện và công tác chuẩn bị thực hiện trong năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học Ngọc Thiện 2, huyện Tân Yên, Bắc Giang, tới các thầy cô giáo, các bậc PHHS và toàn thể nhân dân. Rất mong các thầy cô, các bậc PHHS nghiên cứu để có thêm thông tin về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bài viết liên quan